Herron-Thorpe, F. L., Olson, J. C., & Davis, D. (2010)